Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van goederen of diensten door Milcobel CV (ondernemingsnummer 0870.019.427) of haar verbonden vennootschappen (Verkoper) met uitdrukkelijke uitsluiting van enige tegengestelde, andersluidende of bijkomende voorwaarden van de koper, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door Verkoper. Elke bestelling door de koper vormt een aanbod van de koper om goederen of diensten aan te kopen in overeenstemming met deze Algemene Verkoopvoorwaarden, welk aanbod door Verkoper naar eigen goeddunken kan worden aanvaard of afgewezen. Verkoper is niet gebonden aan enige prijsopgave of offerte voor de verkoop van haar goederen of diensten die zij aanbiedt. Zulke prijsopgave of offerte vormt enkel een uitnodiging aan de koper om een bestelling aan te bieden tot aankoop van goederen of diensten van Verkoper. Een overeenkomst komt enkel tot stand na schriftelijke aanvaarding door Verkoper van de bestelling van de koper, bijvoorbeeld via een orderbevestiging. De toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt door de koper aanvaard door zijn bestelling of de aanvaarding van de geleverde goederen of diensten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden de goederen geleverd Ex Works (EXW Incoterm 2020) bedrijfspand van Verkoper. Elke voorziene leveringstermijn geldt uitsluitend bij benadering en Verkoper zal de koper op de hoogte houden van elke wezenlijke afwijking van de leveringstermijn. Verkoper zal redelijke inspanningen leveren om de leveringstermijn na te komen. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zal het niet-naleven van de leveringstermijn nooit een aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst noch tot enige schadevergoeding of prijsvermindering.
 3. De koper zal alle goederen onmiddellijk na ontvangst inspecteren. Alle klachten betreffende geleverde goederen of diensten dienen, op straffe van verval, schriftelijk geformuleerd en ontvangen te worden ten laatste 5 werkdagen, (i) voor verborgen gebreken, nadat deze verborgen gebreken ontdekt zijn of redelijkerwijze dienden ontdekt te zijn en (ii) voor alle andere gebreken, na ontvangst door de koper of zijn aangestelde van de gebrekkige goederen. Geen enkele terugzending van goederen wordt aanvaard, tenzij voorafgaand schriftelijk overeengekomen met Verkoper. Het indienen van een klacht kan geen aanleiding zijn om de betaling van de factuur uit te stellen, of enig bedrag in te houden.
 4. De facturen dienen voldaan te worden ten laatste op de vervaldatum vermeld op de factuur of, bij gebreke hieraan, binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum, en dit netto en zonder enige korting op het factuurbedrag. De wederzijdse verrekening van respectieve schuldvorderingen kan slechts gebeuren mits dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf is overeengekomen.
 5. Alle klachten of bezwaren betreffende de facturen dienen schriftelijk geformuleerd en ingediend te worden ten laatste binnen de 5 werkdagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan de schuldvordering voortkomend uit de factuur onherroepelijk en definitief is aanvaard door de koper.
 6. Sommen welke op hun vervaldag niet zijn betaald, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling cumulatief verhoogd met: - een forfaitair en niet herleidbaar bedrag als schadevergoeding gelijk aan 10%, en in elk geval met een minimum bedrag van € 150 en een maximumbedrag van € 2.500; en - een verwijlinterest gelijk aan de interestvoet vastgesteld overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vervaldag van de factuur. Betalingen worden eerst aangerekend op de interesten en de schadevergoeding en vervolgens op de hoofdsom.
 7. Ingeval één of meerdere facturen op de vervaldag niet betaald zijn, of een wissel- of orderbrief is geprotesteerd, zullen alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar worden en dit zonder ingebrekestelling en onverminderd de toepassing van artikel 4 en 6 van deze algemene verkoopvoorwaarden. In voorkomend geval heeft Verkoper steeds het recht om, op kosten en risico van de koper, de bestaande overeenkomsten voor de levering van goederen of diensten op te schorten of te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding kan aangesproken worden .
 8. De eigendomsoverdracht van de geleverde goederen heeft slechts plaats op het ogenblik van de volledige betaling van de desbetreffende factuur, vermeerderd met eventuele interesten en kosten.
 9. Het risico op verlies van of schade aan de goederen gaat over van Verkoper op de koper vanaf het ogenblik van levering in overeenstemming met de toepasselijke Incoterm 2020.
 10. Iedere vordering tegen Verkoper in verband met gebrekkige goederen vervalt in elk geval indien de vordering ter kennis wordt gegeven aan de Verkoper na de voorgeschreven houdbaarheidsdatum van de goederen en/of indien de bewaarvoorschriften van de goederen niet zijn nageleefd door de koper of zijn aangestelde, voor zover toegelaten door het toepasselijk dwingend recht. Verkoper kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor eigen bedrog, opzet of zware fout. In dat geval zal de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt zijn tot de herstelling van de door de koper geleden voorzienbare, directe, persoonlijke en bewezen schade, met uitsluiting van de indirecte of immateriële schade zoals bijkomende kosten, inkomsten- of winstderving, verlies van klanten, verlies van contracten, reputatieschade en schade aan derden. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het feit dat de koper zijn verplichtingen niet nakomt.
 11. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, zal de koper de geleverde goederen van Verkoper niet uit de handel nemen of terugroepen, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verkoper. De koper en Verkoper zullen steeds in gezamenlijk overleg de uitvoeringswijze van de uit de handel name of recall bepalen.
 12. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht , zonder enig gevolg te geven aan een andere rechtskeuze en/of nationale of internationale collisieregels. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 13. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Gent, afdeling Gent.

Wil jij jouw loopbaan lanceren bij Milcobel?

Om een melkweg te maken, heb je vele sterren nodig en daar zijn wij continu naar op zoek. Bij ons timmer je aan je eigen melkweg, kan je opklimmen en je grenzen verleggen. Ben jij iemand die met een open blik naar de toekomst kijkt? Die geen uitdaging uit de weg gaat? Die zelf wil schitteren als een ster aan ons firmament? Geef een boost aan je carrière en solliciteer.

Ben jij een gepassioneerd melkveehouder?

Milcobel is een warme coöperatie met respect voor de verscheidenheid van onze leden. Onze melkveehouders zijn het hart van onze coöperatie. Via dialoog en samenwerking bouwen we samen aan een duurzame toekomst voor de melkveehouderij. Ook jij kan daar deel van uitmaken. Ben jij melkveehouder in België, Nederland of Noord-Frankrijk en heb je interesse? Neem dan contact op.

Honger naar onze producten?

Milcobel is jouw partner in hoog kwalitatieve zuivelproducten. We leveren in een B-to-B context aan retailers, horeca, food service en voedingsproducenten. Ben jij geïnteresseerd in consumentenkaas, ingrediëntenkaas, boter, room, melkpoeder, wei, of ijs? Onze teams staan je graag te woord.

loading...