Ons engagement voor de UN Sustainable Development Goals

UN Sustainable Development Goals

Milcobel steunt de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, die in september 2015 werd goedgekeurd door de Verenigde Naties. In onze duurzaamheidsinitiatieven, streven we naar het maximaal behalen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, die gegroepeerd werden onder vijf dimensies: Vrede, Mensen, Planeet, Welvaart en Partnerschap. Dankzij ons coöperatief bedrijfsmodel, waarbij we de volledige keten van melkveehouder tot klant beheren, dekken we een brede waaier aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Sinds meer dan 20 jaar neemt Milcobel actief deel aan duurzaamheidscharters, eerst het West-Vlaams Milieucharter; vervolgens evolueerde dit naar het VOKA Charter Duurzaam ondernemen. Al onze sites worden elk jaar geaudit door VOKA. Ook dit jaar ontvingen alle sites het jaarcertificaat van het Charter Duurzaam Ondernemen, een erkenning voor onze inspanningen en realisaties op het vlak van duurzaamheid.

Het Charter Duurzaam Ondernemen is gebaseerd op de 17 Sustainable Development Goals (SGD’s) van de Verenigde Naties. Als coöperatie heeft Milcobel een grote sociale relevantie, en biedt het een balans tussen economie, samenleving en ecologie, doorheen de hele keten. Dat plaatst ons in een ideale positie om aan een groot aantal SDG’s te voldoen.

Als coöperatie verzekeren we het inkomen van onze melkveehouders en hun gezinnen en alle medewerkers in onze sites. We garanderen de melkafname bij onze melkveehouders en betalen marktconforme melkprijzen en faire lonen aan onze medewerkers. Dankzij onze exportactiviteiten van melkpoeder naar Azië en Afrika, steunen we ook daar de lokale economie en voedingsindustrie.

We voeden de wereld met kwaliteitsvolle, voedzame, lekkere zuivelproducten, niet enkel in Europa, maar ook daarbuiten. Ons melkpoeder is een noodzakelijke grondstof voor de voedingsindustrie in regio’s als Azië en Afrika waar een grote vraag naar zuivelproducten bestaat, maar waar de lokale omstandigheden (weilanden, droogte, infrastructuur) niet altijd toelaten voldoende melk te produceren. In België doneren we voedseloverschotten uit onze melkverwerking aan de voedselbanken.

Onze melkveehouders geven hun koeien de beste zorgen en verkrijgen zo kwaliteitsvolle en voedzame melk. In onze fabrieken behouden we de natuurlijke nutritionele waarde van deze melk doorheen een zorgvuldig verwerkingsproces. We komen ook tegemoet aan consumentenvragen m.b.t. minder vet, minder zout, minder toegevoegde suikers, lactosevrije producten, en voorzien ook producten zonder bewaarmiddelen en kleurstoffen

Opleiding rond de melkveehouderij helpt om misverstanden weg te werken en de sector te ondersteunen. Dat begint al bij schoolgaande jeugd. We steunen onder andere het educatieve project ‘Melk4Kids’. Schoolkinderen van 3 tot 12 jaar gaan daarbij op bezoek op een boerderij om op een speelse manier kennis te maken met het verhaal van de koe en de melk.
We begeleiden pas afgestudeerden met het opstellen van hun cv en trainen hen in het afleggen van sollicitatie interviews.
Met ons ‘Young Graduate’ programma geven we young potentials de kans om ervaring op te doen in verschillende afdelingen in ons bedrijf, en zo door te groeien naar sleutelposities. We informeren, sensibiliseren en trainen ook onze melkveehouders in een waaier aan onderwerpen. Met het ‘Iedereen Leert’-programma, voorzien we een brede keuze aan opleidingen voor ons personeel.

Milcobel staat garant voor diversiteit en inclusie. We voorzien gelijke kansen voor mannen en vrouwen tijdens het selectieproces en op de werkvloer, met gelijk loon voor gelijk werk.

In de ganse keten, van op de boerderij tot in de fabriek, gaan we zuinig om met water. Een groot deel van onze melkveehouders gebruikt alternatieve waterbronnen zoals regenwater en hergebruikt water dankzij waterzuivering en rietvelden. In onze fabrieken reduceren we het totale waterverbruik en meer dan de helft daarvan bestaat uit gerecycleerd water. Al onze sites beschikken over eigen waterzuiveringsinstallaties.

Milcobel onderneemt inspanningen om het energieverbruik te verminderen doorheen de volledige keten: bij de melkveehouder, in het melktransport, en in de melkverwerking. Waar mogelijk zetten we in op alternatieve energiebronnen. Onze melkveehouders passen bijvoorbeeld eigen duurzame energieoplossingen toe zoals zonne-energie, windenergie en mestvergisters. Al onze productiesites nemen vrijwillig deel aan de Vlaamse energiebeleidsovereenkomsten (EBO) en engageren zich zo om alle energiebesparende maatregelen te ondernemen die voldoende economisch rendabel zijn. Onze fabrieken in Langemark en Kallo hebben warmtekrachtkoppelingen, die voorzien in 90% van de elektriciteitsbehoefte.
We garanderen inclusieve en duurzame economische groei volgens het coöperatiemodel, waarbij landbouw, economie, en samenleving elkaar in balans houden. We ijveren voor het behoud van de melkveesector en de lokale verwerking in België. We bieden optimale werkomstandigheden voor onze medewerkers, en besteden aandacht aan hun welzijn en veiligheid. Een gezonde balans tussen werk en privé vinden we belangrijk.

Innovatie zit in het DNA van onze coöperatie. Samen met onderzoeksinstellingen als ILVO en universiteiten als UGent, KULeuven, VUB en Teagasc (Ierland) verschaffen we fundamentele wetenschappelijke inzichten, o.a. in de domeinen van microbiologie, melkeiwitten en verpakkingen, die vervolgens als basis dienen voor toegepast onderzoek in onze fabrieken voor de optimalisatie van bestaande processen en ontwikkeling van nieuwe producten en processen.
Onze afdeling Innovation & Technology ondersteunt de business vanuit een wetenschappelijke en systematische aanpak, om bedrijfsprocessen te optimaliseren, efficiëntie te verhogen en de kwaliteit en voedselveiligheid van onze producten te waarborgen.

Milcobel tolereert geen discriminatie op basis van leeftijd, handicap, afkomst, geslacht, etniciteit, politieke voorkeur, religie of seksuele voorkeur tijdens de rekrutering en op de werkvloer. We hechten belang aan een stimulerende leer- en werkomgeving vrij van enige soort intimidatie of onaangenaam gedrag, inclusief naar onze werknemers, klanten, leden en business partners toe. We koesteren de diversiteit van de 37 nationaliteiten die bij ons werkzaam zijn. We zorgen ook voor sociale tewerkstelling van personen met een fysieke of mentale handicap.

Een duurzame samenleving is een samenleving waar economie, landbouw, samenleving en milieu hand in hand gaan. Als coöperatie staat Milcobel voor die balans. Als melkveesector beschermen we per definitie de natuur en begrijpen we als geen ander het belang van zorgvuldig omgaan met het milieu. Onze leden-bedrijven dragen bij tot het behoud van het landschappelijk gebied en een mooie groene plattelandsomgeving. We voeren een open en interactieve dialoog met onze leden-melkveehouders, onze medewerkers, en de maatschappij en omgeving waarin we werken. Als grootste zuivelcoöperatie verzekeren we het voortbestaan van de melkveehouderij en de zuivelsector in België. We steunen de samenleving dankzij onze gemeenschapsinitiatieven.

We verzekeren duurzame productie met respect voor mens, dier en milieu. We voorzien continue verbetering van onze productieprocessen om grondstoffen en materialen te verminderen. Onze afvalstoffen en nevenstromen worden maximaal gevaloriseerd door die in te zetten voor dierenvoeding, recyclage en energieproductie.

We nemen actie in de ganse keten, van koe tot klant, om klimaatverandering en de impact daarvan te bestrijden. Onze initiatieven bevinden zich op drie niveaus: duurzame melkveehouderij, duurzaam transport en duurzame melkverwerking.

Onze sites in Langemark en Moorslede, die in waterschaarsgebied liggen, verminderen het watergebruik en het zoutgehalte in het afvalwater met oog op het milieu.

We gaan voor circulaire en lokale landbouw binnen het eigen ecosysteem, met aandacht voor biodiversiteit en het behoud van fauna en flora. Onze melkveehouderij wordt uitgebaat op basis van een sterke grondgebondenheid en -verbondenheid.

Ons coöperatiemodel is onze sterkte omdat we een (h)echte coöperatie zijn, gestoeld op vier pijlers:

  • het aandeelhouderschap of vennootschap: onze melkveehouders zijn tevens aandeelhouder. De resultaatsbestemming is volledig gericht ten gunste van de leden-melkveehouders.
  • de transactie: we garanderen melkafname aan een marktconforme melkprijs.
  • een gemeenschappelijk doel: de melk van onze leden op de beste manier valoriseren.
  • en betrokkenheid: onze coöperatie wordt gestuurd door onze vennoten en op basis van solide ledenstructuren. Open dialoog, inspraak en democratische besluitvorming zijn hierbij cruciaal.

Op deze manier biedt de coöperatie toekomstperspectief voor al haar vennoten en worden de belangrijke beslissingen samen en in verbinding genomen, met respect voor de eigenheid en de specificiteit van onze individuele boerderijen, waar elke melkveehouder, jong of oud, zijn of haar eigen duurzame toekomstmodel kan ontwikkelen.

Ook binnen het bedrijf zorgen we voor een veilige, aangename werkomgeving, waar iedereen naar waarde geschat wordt, en alle meningen tellen. We treden in dialoog met onze werknemersorganisaties.

Een coöperatie staat de facto voor verbinding en samenwerking. Samen met sectororganisaties, klanten, onderzoeksinstellingen, universiteiten en overheden, zetten we ons in voor een duurzame toekomst van de melkveehouderij en zuivelsector. Met onderzoeksinstellingen als ILVO en universiteiten als UGent, KULeuven, VUB en Teagasc (Ierland), verschaffen we fundamentele wetenschappelijke inzichten qua voedzaamheid van zuivel, en duurzaamheidsonderwerpen.
Met onze community benefits initiatieven, werken we samen met liefdadigheidsorganisaties om ons steentje bij te dragen aan de maatschappij. Wij zijn lid van de United Nations Global Compact en steunen de 10 principes in het domein van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie.

Bekijk ook onze Duurzaamheidsinspanningen en
Gemeenschapsinitiatieven voor meer informatie.